….de zorg voor uw huisdier is in vertrouwde handen!

Voorwaarden

Op alle overeenkomsten inclusief aanhangsels zijn de voorwaarden van toepassing, zoals die u hier ter beschikking zijn gesteld. U kunt altijd vragen om toezending van een extra exemplaar.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Opdrachtnemer: ZorgvoorDier gevestigd in Lekkerkerk aan de Tiendweg-west 34.
 2. Opdrachtgever: Huisdiereigenaar die Opdrachtnemer opdracht geeft een dienst te verrichten welke van toepassing is op zijn / haar huisdier.
 3. Huisdier: Waar de term huisdier wordt toegepast kan dit ook in meervoud worden gezien, indien het om meerdere huisdieren van één en dezelfde opdrachtgever gaat.
 4. Dienst: Specifieke opdracht welke ZorgvoorDier aanbiedt, en welke te vinden zijn op de website www.zorgvoordier.nl
 5. Overeenkomst: Schriftelijke afspraak tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer zich verplicht om een afgesproken dienst te verrichten met het huisdier tegen een door de Opdrachtgever te betalen tarief.
 6. Zorgformulier: Aanhangsel van de overeenkomst welke relevante informatie bevat betreffende de te verrichten dienst met het huisdier van de Opdrachtgever.
 7. Sleutelcontract: Aanhangsel van de overeenkomst waarbij de Opdrachtgever akkoord gaat met het overdragen van zijn / haar sleutel aan Opdrachtnemer.
 8. Zorgperiode: Periode waarin het huisdier van de Opdrachtgever op verzoek verzorgd wordt door Opdrachtnemer en welke is omschreven op de overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever. De Opdrachtgever accepteert bij het ondertekenen van de overeenkomst de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 2. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de voorwaarden op enig moment aan te passen welke u direct kunt zien op de website. Daarbij kan de opdrachtgever geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes of aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, met een geldigheidsduur van 14 dagen.
 2. Indien er sprake is van een langdurige zorgperiode zal Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een offerte of aanbieding doen.
 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Actuele prijzen staan te allen tijde op de website.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om in bepaalde gevallen zoals vermeld op de website een reiskostenvergoeding in rekening te brengen vanaf het adres van Opdrachtnemer tot de locatie van het te verzorgen huisdier van de Opdrachtgever en omgekeerd. Deze reisafstand wordt berekend met routeplanner van google maps.
 7. Opdrachtgever kan bij het gebruik van een permanente uitlaatservice in aanmerking komen voor een uitlaatstrippenkaart, waarbij tegen een gereduceerd tarief meerdere uitlaatbeurten tegelijk worden afgenomen. Per afgenomen uitlaatbeurt zal Opdrachtnemer dit op de strippenkaart aftekenen. Deze strippenkaart heeft een geldigheid van 3 maanden, welke ingaat vanaf de eerste uitlaatbeurt.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Opdrachtgever geeft bij het tekenen van de overeenkomst toestemming dat Opdrachtnemer de dienst onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever uitvoert. Door het ondertekenen van de overeenkomst verplicht de Opdrachtgever zich het volledige overeengekomen tarief te voldaan.
 2. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 4. Opdrachtnemer kan nimmer de tijden van de bezoeken garanderen en kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Echter zal er zoveel mogelijk met de wensen van de Opdrachtgever rekening gehouden worden.
 5. Opdrachtgever dient bij langdurige afwezigheid een contactpersoon aan te wijzen, welke in geval van nood kan worden ingelicht. Ook dient er een contactpersoon aangewezen te worden  welke in het bezit is van een reservesleutel. De contactpersoon is volledig op de hoogte van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden; de door de opdrachtgever aangewezen contactpersonen, een dierenarts.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om het huisdier medische zorg te (doen) verschaffen wanneer Opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er indien mogelijk (dit ter beoordeling van de dierenarts) eerst contact worden gezocht met de Opdrachtgever of aangewezen contactpersoon. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 9. Indien er sprake is van een langdurige zorgperiode dient er een aanhangsel van de overeenkomst te worden ingevuld, het zogenoemde zorgformulier. De Opdrachtgever dient het zorgformulier samen met de opdrachtnemer naar waarheid en volledigheid in te vullen met gegevens betreffende het huisdier welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 10. Opdrachtnemer neemt bezit van de (huis)sleutel van de Opdrachtgever, om zo toegang te verkrijgen tot het verblijf waar het te verzorgen huisdier zich bevindt. Bij de overdracht van de sleutel wordt een aanhangsel van de overeenkomst getekend, het zogenoemde sleutelcontract. Uit dit sleutelcontract blijkt dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het overdragen van de sleutel aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer verplicht zich hiermee; met discretie de sleutel te gebruiken op de dagen dat de diensten uitgevoerd zullen worden zoals omschreven in de overeenkomst; de sleutel niet te dupliceren; de sleutel niet zal voorzien van gegevens welke te herleiden zijn naar de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verplicht zich hiermee; zorg te dragen dat Opdrachtnemer op eenvoudige wijze toegang heeft tot de plaats waar het te verzorgen huisdier zich bevindt. Opdrachtnemer zal te allen tijde schade of diefstal van de sleutel proberen te voorkomen, echter kan hier niet garant voor staan.
 11. Indien er sprake is van een noodzakelijke wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst dan zullen beide partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Dit heeft consequenties voor de oorspronkelijke overeenkomst en daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen.
 12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment aan te passen en daarvan de Opdrachtgever minimaal één maand voor wijziging van het tarief op de hoogte te stellen via de website. Bij bestaande overeenkomsten zal dit schriftelijk worden gedaan.
 13. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van alle noodzakelijke middelen ten behoeve van de verzorging van het huisdier. Wanneer deze middelen niet duidelijk zichtbaar aanwezig zijn zal Opdrachtnemer deze naar eigen inzicht en zonder overleg aanschaffen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
 14. Opdrachtgever dient zo nodig zorg te dragen voor de aanwezigheid van een paspoort en/of vaccinatieboekje, waaruit blijkt dat het huisdier de verplichte vaccinaties heeft. Deze documenten dienen te allen tijde binnen handbereik te liggen in geval van nood.
 15. Opdrachtgever dient zo nodig zorg te dragen dat alle dieren zijn voorzien van een preventieve parasitaire behandeling.
 16. Opdrachtgever dient zo nodig zorg te dragen voor een identificatiemiddel, waar in geval van vermissing het huisdier terug te leiden is naar de Opdrachtgever.
 17. Opdrachtgever dient zo nodig zorg te dragen voor de aanwezigheid van een geschikte reismand, welke te allen tijde binnen handbereik staat in geval van nood.
 18. Opdrachtnemer dient in geval van vermissing van het huisdier zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Opdrachtgever of contactpersoon , alsmede andere instanties welke kunnen bijdragen bij de opsporing van het huisdier.
 19. Het verblijf van het huisdier dient schoon te zijn bij aanvang van de zorgperiode tenzij anders afgesproken middels de overeenkomst.
 20. Opdrachtgever kan indien gewenst gebruik maken van een aantal gratis huishoudelijke services welke zijn aangegeven op de overeenkomst.
 21. Opdrachtgever wordt indien nodig en gewenst door Opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van het huisdier gedurende de zorgperiode dat het huisdier onder toezicht van Opdrachtnemer valt. Dit zal kosteloos per e-mail of whatsapp gebeuren.
 22. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer via whatsapp of telefonisch zeker te stellen van thuiskomst waarmee de Opdrachtgever aangeeft de zorg van het huisdier weer zelf op zich te nemen. Bij geen bericht zal Opdrachtnemer de dienst voortzetten als zekerheidsstelling dat de zorg van het huisdier doorgaat. Bijkomende kosten welke voortkomen uit verlenging van de zorgperiode zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
 23. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer tijdig geïnformeerd wordt bij verlenging van de zorgperiode. Bijkomende kosten welke voortkomen uit verlenging van de zorgperiode zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever.
 24. Bij het vermoeden van mishandeling / verwaarlozing verplicht de Opdrachtnemer zich tot het melden hiervan bij de dierenbescherming of soortgelijke instanties.
 25. Opdrachtgever accepteert, indien gebruik wordt gemaakt van de hondenuitlaatservice, dat het uitgelaten huisdier vies of nat kan zijn bij het thuisbrengen door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer draagt zorg voor een korte verzorging in het drogen van het huisdier, waarvoor de Opdrachtgever een handdoek dient klaar te leggen.

Artikel 5 – Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever behoudt zich het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • In geval van sterfte van het huisdier.
 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 • De voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.
 1. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst is ingegaan mag de Opdrachtgever zonder opgaaf van reden de overeenkomst tót 7 dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten kosteloos ontbinden. Echter bij ontbinding binnen 7 dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten wordt 50% van het overeengekomen bedrag doorberekend aan de opdrachtgever en bij ontbinding binnen 24 uur voor aanvang van de overeengekomen diensten wordt 100% van het overeengekomen bedrag doorberekend aan de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever/opdrachtnemer een lopende overeenkomst welke betrekking heeft op de uitlaatservice wilt ontbinden, geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. De opdrachtgever/opdrachtnemer dient deze ontbinding schriftelijk aan de wederpartij te kennen te geven. De uitlaten zullen tot de einddatum van de overeenkomst als gebruikelijk doorgaan.
 4. Indien gebruik wordt gemaakt van een permanente uitlaatservice behoudt de Opdrachtgever zich het recht uiterlijk 24 uur voor aanvang van de uitlaatbeurt deze kosteloos te annuleren of een wijziging door te voeren welke in overleg met Opdrachtnemer plaats vindt.
 5. Openstaande strippen op de strippenkaart welke betrekking hebben op de uitlaatservice worden alleen gerestitueerd in geval van overlijden van het huisdier.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de dienst tijdelijk op te schorten in verband met bijvoorbeeld vakantie, officiële feestdagen en dergelijke. Deze worden uiterlijk 2 weken van tevoren medegedeeld per email.

Artikel 6 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien door overmacht van Opdrachtnemer deze niet bij machte is om een dienst te verlenen, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis te stellen.
 5. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 – Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zullen alle bijkomende (incasso)kosten op de opdrachtgever worden verhaald, waarbij Opdrachtnemer zich het recht voor behoud om daarnaast administratiekosten in rekening te brengen.
 4. Het staat de Opdrachtnemer vrij om gedurende de periode van non-betaling de dienstbetrekking met onmiddelijke ingang te beëindigen, zonder dat zijn aanspraak op vergoeding komt te vervallen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is volgens de Nederlandse wet artikel 6:170 BW bezitter van het huisdier te allen tijde aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn / haar huisdier toebrengt aan anderen of aan de eigendommen van anderen. De Opdrachtgever blijft aansprakelijk voor de genoemde schade en kan zich niet op overmacht beroepen, omdat het huisdier aan de Opdrachtnemer was toevertrouwd. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de Opdrachtgever verhaald.
 2. De Opdrachtgever wordt geacht een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben, welke ook een dekking geeft voor het huisdier.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook aan de Opdrachtgever, diens woning en eigendommen tenzij aantoonbaar is dat de schade door de Opdrachtnemer zelf ontstaan is.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van goederen in, aan of om het huis en het erf van de klant als gevolg van verlies of diefstal van de sleutel. Bij verlies of diefstal van de sleutel wordt de Opdrachtgever zo spoedig als mogelijk is op de hoogte gesteld.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard ook (zoals o.a. ziekte, letsel, aandoeningen, vermissing of overlijden) aan het huisdier tijdens of na de uitgevoerde diensten. Opdrachtnemer zal te allen tijde alles in het werk stellen om dit te voorkomen.
 9. Door de Opdrachtnemer gemaakte of te maken kosten als gevolg van ziekte, letsel, aandoeningen, vermissing of overlijden van het huisdier, opgelopen tijdens of met een oorsprong welke is te herleiden naar de uitvoering van de dienst, zijn en blijven volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
 10. Indien blijkt dat een dier een (besmettelijke) ziekte, plaag of kwaal heeft, te wijten aan niet tijdige of correcte inenting of antiparasitaire behandeling, kan de opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende kosten en gederfde inkomsten op de Opdrachtgever verhalen.
 11. De resultaten van toepassing en gebruik van de door Opdrachtnemer verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten Opdrachtnemer zijn / haar invloed vallen. Alhoewel de dienst door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Opdrachtnemer derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door zijn / haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
 12. De Opdrachtgever dient alle waardevolle spullen op te bergen of af te sluiten, opdat er zo min mogelijk misverstanden kunnen ontstaan.

Artikel 9 – Klachten, geschillen en toepasselijk recht

 1. Een klacht dient de Opdrachtgever binnen 24 uur telefonisch en binnen 48 uur schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen.
 2. Opdrachtnemer zal na ontvangst van de klacht binnen 24 uur reageren op de klacht en, binnen alle redelijkheid, binnen 48 uur een geschikte oplossing bieden.
 3. Bij ontevredenheid mogen partijen over en weer, binnen het redelijke, van elkaar verwachten dat de klachten eerst worden besproken en dat de wederpartij vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld de betreffende klacht naar tevredenheid op te lossen, alvorens er wordt besloten de overeenkomst te beëindigen.
 4. Op de overeenkomst, daarbij inbegrepen aanhangsels en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.